Wedstrijdregels RC Dragracen


Dit is slechts een uittreksel van de internationale (IMDRA) regels voor het radiografisch dragracen en bevat de belangrijkste regels met betrekking tot de “Dragstrip”, verschillende raceklassen, technische regels m.b.t. de voertuigen per klasse en meer algemene regels met betrekking op de organisatie van een RC dragrace wedstrijd.

Deze vertaling beperkt zich tot elektrisch aangedreven rcBaan specificaties:

Lengte en vorm

Het oppervlak van een baan dient zo schoon en glad mogelijk te zijn, de baan dient geheel horizontaal te zijn. De lengte van de baan bedraagt exact 40,23 mtr (132ft) en dient exact rechthoekig te zijn. Controle dient te gebeuren middels kruislingse meting van hoek tot hoek.

Oppervlakte

Het oppervlak van de baan mag over niet meer dan 15,24 cm verschillen in oppervlakte structuur over de gehele lengte van 40,23 mtr. De minimum breedte van iedere rijstrook zal niet minder dan 2,43 meter zijn maar heeft geen maximum. De lengte dient exact 40,23 mtr te zijn. De baan mag uitgevoerd zijn in beton, asfalt of een gelijksoortige oppervlakte.

Startlijn

De startlijn mag niet dikken zijn dan 5,08 cm om te kunnen meedingen naar een nationaal record. De dikte van de startlijn wordt voor aanvang van een wedstrijddag gecontroleerd.

Uitrolgebied

Aan het einde van iedere baan wordt een extra stuk uitrolgebied gecreëerd met een lengte tussen 30 en 60 meter op een zodanige manier dat de overgang van baan naar uitrolgebied zonder obstakels plaatsvindt. Het uitrolgebied dient duidelijk te zijn aangegeven en afgebakend (t.b.v. veiligheid) en zal aan het einde zijn voorzien van een absorberende massa die voertuigen kan opvangen en tot stoppen brengen.

Tractievloeistoffen

Het oppervlak van een baan mag worden behandeld met suikerwater (100 gr / ltr) of een commercieel verkrijgbare tractieverhogende vloeistof.

Algemene voertuigspecificaties


Bodies

Uiterlijk

De body van het RC voertuig moet compleet, gespoten en afgewerkt zijn bij aanvang van de race(dag). Onafgewerkte bodies (ongespoten, incompleet of anderszins) zijn niet toegestaan.

Bevestiging

De body moet goed zijn bevestigd op het voertuig en moet vast blijven zitten tot aan de finishlijn.

Ramen

Ramen mogen zijn beschilderd, reflecteren zijn of getint of anderszins donker gemaakt zolang ze maar een andere kleur hebben dan de body. Ramen moeten heel zijn en blijven op enkele gaten t.b.v. koeling van motor of elektronica na.

Uitzondering:
Dragster achtige bodies mogen zonder cockpit of voorruit rijden.

Achterzijde

De achterzijde van de bodie mag gedeeltelijk worden verwijderd maar moeten de oorspronkelijke achterspatborden, kofferbak of pick up bak nog bevatten. Verlaagde bodies mogen niet verder dan tot onder de deurlijn (elektrische Pro Stock klasse) worden ingekort.

Wielkasten

Alle wielkasten moeten een waarheidsgetrouw uiterlijk hebben. De opening in de wielkasten moet minimaal zo groot zijn als de gebruikte wielen. Het bedekken van de wielopeningen, met welk materiaal dan ook, is verboden. De wielas moet te allen tijde zichtbaar zijn. Delen buiten de body.

Er mogen zich geen delen van het chassis, de wielen, of elektronische apparatuur achter de body bevinden. Wielen mogen alleen achter de body of wielkasten uitkomen wanneer het een klassiek model betreft zoals een oude coupe, roadster of hot rod. Wheelie bars mogen wel achter de body uitkomen.

Motoren

Er zijn 3 klassen in elektrische motoren.Sportsman racing motoren

Iedere ferrietmagneet (gemodificeerde) motor die massaal geproduceerd wordt en vrij verkrijgbaar is via reguliere hobbywinkel / webshop.
Professionele geborstelde racemotoren

Iedere kobalt of zeldzame magneetsoort gebaseerde motor die massaal geproduceerd wordt en vrij verkrijgbaar is via reguliere hobbywinkel / webshop.

Maximale afmeting van de motor zijn 6,35 cm x 8,89 cm (end bell tot end bell)

In iedere klasse waar deze motoren worden gebruikt dient gebruik te maken van een snel te ontkoppelen spanningstoevoer. De schakelaar of plug dient van buiten de body bereikbaar te zijn.

Professionele borstelloze race motoren

Iedere borstelloze en op magneten gebaseerde motor die massaal geproduceerd wordt en via de reguliere hobbywinkel / webshop is te verkrijgen.

In iedere klasse waar deze motoren worden gebruikt dient gebruik te maken van een snel te ontkoppelen spanningstoevoer. De schakelaar of plug dient van buiten de body bereikbaar te zijn.

Batterijen

Ieder voertuig (bekijk uitzonderingen hier onder) moeten gebruik maken van NiHm batterijen. De maximale spanning per cel mag niet meer zijn dan 1,2volt nominaal.

Lipo en Li-ion accu`s

Lithium Polymeer (lipo) en Lithiumion (Li-ion) accu`s zijn toegestaan in alle klassen voertuigen, zenders en ontvangers.

Lithium Polymeer (lipo) en Lithiumion (li-ion) accu`s mogen alleen geladen worden met laders die hiervoor geschikt zijn en als zodanig door fabrikanten worden verkocht.

Draagbare laadapparatuur

Draagbare laadapparatuur zijn toegestaan in het voorbereidingsgebied en of pre-start gebied. Voertuigen mogen niet meer aangesloten zijn in het startgebied. Aansluiten op laadapparatuur mag niet eerder dan nadat het voertuig de baan heeft verlaten en is teruggekeerd naar het voorbereidingsgebied.

Ontvanger aan/uit schakelaar

Ieder voertuig moet zijn uitgevoerd met een aan / uitschakelaar voor de ontvanger die duidelijk moet zijn gemarkeerd met de tekst: aan / uit dan wel on / off. De schakelaar moet duidelijk zichtbaar en berijkbaar zijn vanaf de buitenzijde van het voertuig. Bestuurders dienen voorzichtigheid te betrachten bij het starten of inschakelen van hun voertuig. Inschakelen terwijl het voertuig nog in de hand gehouden wordt is niet aan te raden.

WedstrijdregelsIn alle klassen wordt op dezelfde wijze gestart. Het startsignaal dient te worden gegeven door een startboom (Pro tree) die de navolgende signalen geeft: 1. Geel / Amber lichten geven het signaal voor “Klaar voor de start” (Pree stage);
 2. Oranje lichten branden allen;
 3. Groene startlichten geven 0,4 seconde na het voorgaande (oranje) signaal het startsignaal door groen op te lichten.kwalificeren

Ieder voertuig moet geheel zelfstandig starten om te kunnen kwalificeren. Iedere deelnemer mag met 1 voertuig per klasse meedoen. De wedstrijdleiding kan toestaan dat er wordt gestart in meerdere klassen indien:

 1. Alle voorgaande kwalificatietijden worden gewist uit het klassement;
 2. De deelnemer zich herkwalificeert voor de nieuwe klasse binnen de door de wedstrijdleiding aangegeven tijdslimiet. Na de kwalificatieronden kan niet meer worden gewijzigd van klasse;
 3. Indien een deelnemer zich heeft geclassificeerd voor een bepaalde klasse en de gestelde tijdslimiet voor kwalificatie is gepasseerd kan niet meer gewijzigd worden van klasse.Handicap inbouwen

Een handicap wordt bepaald naar aanleiding van het verschil tussen de individuele tijden van twee deelnemers.

Race met slechts 1 deelnemer

De winnaar van een race met slechts 1 deelnemer wordt uitgeroepen zodra de deelnemer het gehele startritueel (van pree stage tot groen licht) heeft uitgevoerd. Als een deelnemer tijdens een race zonder tegenstander van baan wisselt wordt de tijd van de gekozen baan geregistreerd.

Diskwalificatie

Alle redenen voor diskwalificatie gaan uit van het principe “Eerste of ergste reden voor diskwalificatie” met een finale zeggenschap voor de wedstrijdleiding.

De navolgende redenen geven aanleiding voor diskwalificatie:

 1. Niet verschijnen na een oproep tot melding in het startgebied;
 2. Opzettelijk tijdrekken voor de start;
 3. Valse start bij een duo-race;
 4. Het overschrijden van de middelste baanvlaklijn (of het raken van de baanvlaklijnen ter beoordeling van de wedstrijdleiding);
 5. Het raken (in enige vorm) van tijdmetingapparatuur;
 6. Onsportief gedrag, scheldpartijen of ongepaste taal dan wel andersoortig ongewenst gedrag dat de wedstrijdorganisatie hindert;
 7. Iedere vorm van vals spel, onveiligheid of afwijking die gelijk staat of erger is dan een valse start. (verlies van voertuigcontrole, buiten de lijnen rijden, muren of randen raken);
 8. Als op enig moment in een race een gedeelte van een voertuig, delen van de baaninrichting raakt is dit reden voor diskwalificatie.Schorsing uit de competitie

Geweldpleging al dan niet fysiek of verbaal tegen een mededeelnemer of lid van de wedstrijdleiding zal leiden tot schorsing en doorhaling van behaalde resultaten in de wedstrijd, competitie of het kampioenschap met een minimum van 180 dagen. Een langere schorsing kan door de wedstrijdleiding worden opgelegd.

Uitschakelhulp

Iedere deelnemer zal een uitschakelhulp aanwijzen die na de race het voertuig uitschakelt middels de ontvangerknop waarna de batterij of accu eveneens wordt ontkoppeld. De uitschakelhulp zal op een afstand van minimaal 3 meter van de buitenste lijn van de baan, aan het einde van het uitrolgebied zijn opgesteld tijdens de race.

Opstellen en baankeuze

 1. Deelnemers hebben tot maximaal 1 minuut om hun voertuig klaar te zetten voor de race vanaf het moment dat de eerste deelnemer klaar is met het in gereedheid brengen van zijn voertuig;
 2. Geen enkel deel van het voertuig mag over de startlijn steken;
 3. De deelnemer met de langzaamste kwalificatietijd heeft de keuze tussen de linker of rechter baan. Bij gelijke tijden geld de hoogste topsnelheid;
 4. De deelnemer met de laagste kwalificatietijd heeft de keuze uit de beschikbare zender kanalen. Deelnemers die geen frequentie kunnen wisselen moeten wachten tot hun frequentie beschikbaar is;
 5. Deelnemer mogen hun voertuig niet meer aanraken nadat de voertuigen zijn klaargezet voor de race;
 6. Nadat voertuigen zijn klaargezet voor de race mogen deelnemers het startgebied niet meer verlaten tenzij er toestemming is van de starter / wedstrijdleiding;
 7. Een voertuig wordt geacht klaar te zijn gezet zodra de bestuurder weer in recht op staande positie is.Pech, defecten of niet komen opdagen

Als een winnaar van een race door toedoen van gebreken van mechanische of elektrische aard niet kan meedoen aan een volgende race, dan wel niet komt opdagen, zal de verliezende deelnemer hiervan geen voordeel genieten. De deelnemer die is ingedeeld met de deelnemer die niet kan meedoen vanwege een defect zal een enkele race rijden.

Technisch protest

Iedere deelnemer die een protest wil aantekenen tegen de technische staat van het voertuig van een andere deelnemer dient dit schriftelijk te doen voor het einde van de competitiedag.


Tegelijk met het schriftelijke protest dient de navolgende protest fee te worden betaald aan de wedstrijdleiding:De deelnemer tegen wie protest is aangetekend is verplicht zijn voertuig in het bijzijn van een wedstrijdleider uit elkaar te halen / te openen ter inspectie. Indien het voertuig WEL regulair is zullen de protest fee en vervangingswaarden vervallen aan de deelnemer waartegen protest is aangetekend. Indien het voertuig NIET regulair is zal de deelnemer worden gediskwalificeerd en worden de betaalde fee en vervangingswaarde geretourneerd aan de protesterende deelnemer. Het weigeren een voertuig ter inspectie aan te bieden dan wel niet verschijnen, lijdt tot onmiddellijke diskwalificatie van de deelnemer. Indien een lid van de wedstrijdleiding een protest aantekent tegen een deelnemer is er geen fee verschuldigd. Indien een voertuig WEL regulair blijkt te zijn zal de vervangingswaarde van het onderdeel waartegen het protest is aangetekend worden vergoed.

Nationale records

Bij iedere officieel georganiseerde webstrijd (Uitsluitend Pro categorie) zullen de regels van toepassing zijn voor het claimen van een nationaal record. Iedere recordtijd moet tijdens een reguliere wedstrijd geregistreerd worden tijdens race of kwalificatie) en moet behaald zijn na een volledig binnen de regels gereden race. Nationale record worden blijvend geregistreerd en niet jaarlijks herzien.

Aanvullend moet worden voldaan aan de navolgende regels:

 1. Een voertuig moet worden geïnspecteerd op reglementaire staat na de gereden recordtijd;
 2. Iedere recordtijd dient te worden gevolgd door een racetijd die binnen 1% van de recordtijd gereden op de zelfde wedstrijddag. Indien een deelnemer 2 races rijdt die beiden sneller zijn dan het nationale record maar niet binnen 1 % van elkaar geld de langzaamste tijd als het nieuwe nationale record;
 3. Snelheidsrecords (km/h) moeten eveneens een tweede racetijd bevatten binnen 1% van het gereden record;
 4. De deelnemer dient zelf de wedstrijdleiding te waarschuwen dat er een nieuw nationaal record is gereden. De deelnemer dient zijn uitschakelhulp te instrueren het voertuig direct naar de wedstrijdleiding te brengen ter inspectie. De wedstrijdleiding zal er alles aan doen om een nationaal record te registreren echter de verantwoordelijkheid ligt te allen tijde bij de deelnemer;
 5. Indien een record wordt behaald in een vrije of gecombineerde klasse wordt een record geregistreerd in de betreffende klasse.


Voertuigspecificaties en leidraad

Algemene regels:

Veiligheid wordt altijd in acht genomen. Deze regels en leidraad zijn opgesteld om veilig en competitief klassen te kunnen indelen die iedereen een gelijke kans te bieden om mee te dingen naar een kampioenschap. Deelnemers zijn verplicht om fabrieksveiligheidsvoorschriften te volgen. Alle specificaties zijn gebaseerd op autospecificaties die zo dicht mogelijk bij 1:10 of 1:4 liggen. Alle voertuigen moeten via de wielen worden aangedreven het geen betekend dat straal,-/ propeller,-/ of anderszins aangedreven voertuigen zijn uitgesloten. Alle via een koppeling / as aangedreven voertuigen moeten voorzien zijn van een beschermende kap ter voorkoming van rondvliegende onderdelen ingeval van exploderen van een koppelingsoverbrenging. De beschermende kap dient minimaal van 0.30 (inch) lexaan te bestaan en minimaal 75% van de koppelingsoverbrenging af te dekken. De beschermkap dient met schroeven aan het chassis te zijn bevestigd. De beschermkap dient te zijn geplaatst indien het voertuig aan staat, zowel in het sleutelgebied als in het baangebied.

Geen propyleen oxide of pure nitro toegestaan op het raceterrein. Brandstof mixen op het wedstrijdterrein is niet toegestaan.
Lithium batterijen / accu`s zijn toegestaan in zenders en als aandrijf accu`s in alle elektrische klassen.


Indien lithium batterijen worden gebruikt voor aandrijving mogen deze geen hogere temperatuur dan 43 graden Celsius hebben. Ieder voertuig voorzien een productiemodel body met spatbord welvingen moet zijn voorzien van spatbordwelvingen die boven het middel van de assen uitkomt. Dit betekend dat de voor en achter as altijd zichtbaar moeten zijn. Banden mogen niet boven de body uitkomen. Bodies dienen altijd gespoten te zijn. Zonder gespoten body kan niet deelgenomen worden aan wedstrijden. Wheelie bars behoren niet tot de gemeten chassislengte.

In alle klassen wordt gestart met een .400 pro tree. Dit geld ook voor de instapklasse.
Een wedstrijdklasse moet minimaal bestaan uit 4 voertuigen. Indien er binnen een klasse niet voldoende deelnemers zijn worden gelijksoortige klassen samengevoegd. (bijvoorbeeld: Top Fuel Dragster kan worden samengevoegd met Top Fuel Funnycar wanneer 1 van beide klassen minder dan 4 deelnemers heeft, de totale gemixte klasse moet minimaal 6 voertuigen bevatten)


NOOT: Een recordtijd kan alleen geregistreerd worden in een specifieke klasse waarin een voertuig zich heeft ingeschreven. Indien een recordtijd wordt verreden in een gecombineerde klasse zal het record worden ingeschreven in de klasse waarin het voertuig aanvankelijk zou zijn ingeschreven. Nationale record kunnen alleen worden ingeschreven indien ze zijn verreden in een nationaal georganiseerde wedstrijd. Recordtijden moeten altijd worden gevolgd door een race die binnen 1% van de gereden tijd vallen.

Voertuigklassespecificaties

Bracket class / instap klassePro street Nitro en elektrisch

Voor elektrovoertuigen:Nitro

2.0 index

Ieder 1:10 of 1:8 voertuig. Van welke aard dan ook (monstertruck, on-road, off-road of buggy zal op een 2.00 index rijden.


Elektrisch Pro Stock Pro stock

Voorzien van geborstelde motor

Iedere van volledige body voorziene coupe, roadster, sedan of sportwagen voorzien van een “Pro stijl” motorkap, blower of anderszins gelijkende motorkap. Achterspoiler en / of “vleugel” toegestaan voor roadsters maar niet hoger dan 12,7cm vanaf de grond gemeten tot aan de bovenkant. Voertuigen met een volledige body mogen geen vleugel hebben die boven de daklijn uitkomt.
Voorzien van borstelloze motor en lipo accu`s

Gecombineerde klasse


Elektrische Top fuel Alcohol Dragster en Elektrische Top fuel alcohol funny car Funnycar


Iedere 1:10 schaal auto met een “Funny car” body of “Dragster” body.
Voorzien van borstelloze motor en lipo accu`s

Gecombineerde Elektrisch “Pro Mod” en “Top fuel Funny car”Afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers kunnen klassen gecombineerd of apart gereden worden.

Elektrische “Pro Mod” Pro mod

Alleen auto en pick up bodies toegestaan. Achterspoilers mogen niet meer dan 6,35 cm in lengte zijn. Zijpanelen van spoilers mogen 2,54 cm bedragen. Spoiler mag op de plaats van de kofferklep gemonteerd zijn.
Alle voertuigen met een spoiler die hoger dan het dak van de body zijn moeten ook een blower of motorkapverhoging hebben.


Elektrische Funny car

Iedere 1:10 schaal geproduceerde body toegestaan. Body moet het uiterlijk en kenmerken van originele 1:1 auto behouden. Body mag gesectioneerd worden om de huidige funny car technologie te handhaven.
Achterspoilers zijn toegestaan zonder afmetinglimiet en mogen bevestigd zijn aan het kofferdekselgebied.
Geen verhoogde vleugels toegestaan.Electric Top Fuel Dragster Top fuel dragster

Iedere 1:10 schaal body toegestaan. Body moet geschaald zijn in uitvoering.


Go to the english version of rc dragrace.comRc drag race rss feed
Aangepast zoekenwww.OnderdelenWebShop24.nl